fbpx

Da var det tid for semifinaleuttak

Da var dagen endelig her for årets semifinaleuttak! Det er helt vanvittig hvor fort tiden går, spesielt når en konkurrerer i Miss Norway, noe jeg tror de andre deltagerne også kan skrive under på. Heldigvis er vi fremdeles bare i begynnelsen av denne utrolige reisen, og jeg gleder meg så mye til å se hvordan både jeg og de andre kommer til å utvikle seg gjennom konkurransen. 

Finally, the day has arrived for this year's semifinal selection! It's absolutely insane how quickly time flies, especially when competing in Miss Norway, something I believe the other contestants can attest to as well. Fortunately, we're still only at the beginning of this incredible journey, and I'm so excited to see how both I and the others will develop throughout the competition.

Hvem er jeg?

Mitt navn er Benedikte Serine Svendsen, og jeg er 24 år gammel og kommer fra Karmøy. For øyeblikket er jeg bosatt i Oslo, hvor jeg studerer til å bli sertifisert hudpleier. Tidligere har jeg studert fransk i Frankrike, og sammenlignende politikk i Bergen. Planen er også å gå videre på nye studier etterhvert. Jeg brenner utrolig mye for frivillig arbeid, og har siden jeg var femten år gammel vært engasjert i mange ulike politiske organisasjoner. De siste årene har mitt fokus vært på utenrikspolitikk, da særlig på europeisk nivå. Verden i dag er i stor grad preget av utfordringer som klimakrisen, flyktningstrømmer og et Europa hvor krig igjen for første gang siden andre verdenskrig er en realitet. Grenseløse utfordringer som dette krever grenseløst samarbeid, som er grunnen til at jeg mener det er viktigere nå enn noen gang at Norge tar større del i det europeiske fellesskap og jobber sammen med resten av verden for å finne løsninger på disse problemene. Frem til i fjor var jeg internasjonalt ansvarlig i Europeisk Ungdom, og nå er jeg leder for vårt nordisk-baltiske nettverk Young Europeans in the Nordics and Baltics, samt direktevalgt medlem i JEF Europe som er vår europeiske paraplyorganisasjon med over 10 000 medlemmer på tvers av hele Europa. Jeg er også folkevalgt i Karmøy kommune i min andre periode som varamedlem til kommunestyret.

Who am I?

My name is Benedikte Serine Svendsen, and I am 24 years old and come from Karmøy. Currently, I live in Oslo, where I am studying to become a liscensed esthetician. Previously, I studied French in France and Comparative Politics in Bergen. The plan is also to pursue further studies in the future. I am incredibly passionate about volunteer work and have been involved in various political organisations since I was fifteen years old. In recent years, my focus has been on international politics, particularly at the European level. Today's world is largely characterised by challenges such as the climate crisis, refugee flows, and a Europe where war is once again a reality for the first time since World War II. Borderless challenges like these require borderless cooperation, which is why I believe it is more important than ever for Norway to take a greater part in the European community and work together with the rest of the world to find solutions to these problems. Until last year, I served as the international officer in European Youth (JEF Norway), and now I am the President of our Nordic-Baltic network, Young Europeans in the Nordics and Baltics, as well as a Directly Elected Member of the Federal Committee in JEF Europe, our European umbrella organisation with over 10,000 members across Europe. I am also an elected representative in Karmøy municipality, in my second term as a deputy member of the municipal council.

Mitt hjemsted

Som sagt så kommer jeg fra Karmøy i Nord-Rogaland, som er en kommune med over 40 000 innbyggere som ligger rett utenfor Haugesund. Det er faktisk den kommunen i Norge med flest byer, da både Kopervik, Åkrehamn og Skudenes har bystatus. Hvorvidt disse stedene faktisk er store nok til å kalles byer kan imidlertid diskuteres. Jeg kommer fra Veavågen, som oftere kalles Vea som forkortelse. Det er et av de mindre stedene på Karmøy, og ligger mellom de litt større stedene Kopervik og Åkrehamn. Her bor det i underkant av fire tusen mennesker. Karmøy er en øy med en utrolig rik historie, og var faktisk Norges første hovedstad ettersom landets første konge, Harald Hårfagre, hadde sitt hovedsete på bygden Avaldsnes. Det var også et av de første stedene i Norge hvor mennesker bosatte seg. Dessuten så fikk Norge sitt navn fra Karmsundet, som er det sundet som skiller Haugesund og Karmøy. I vikingtiden når handelsskip seilte opp til Bergen så tok de skipene gjennom denne kysten i stedet for ute på det åpne havet, og de kalte det for “Nordvegen” som senere har gitt navn til “Noreg” og da “Norge”. I Visnes var det også i mange år gruvedrift hvor det ble utvinnet kobber. Denne kobberen har det vist seg at ble brukt til å bygge frihetsgudinnen i New York, og i dag kan du faktisk også besøke en miniatyrmodell av frihetsgudinnen her. Karmøy har en vakker kystlinje med utrolig fine strender. Åkrasanden har flere ganger blitt kåret til Norges fineste strand, og den hvite sanden minner nesten om strendene du finner i varmere strøk. Jeg husker en gang da jeg gikk på videregående så spurte engelsklæreren vår oss en morgen om hvor vi ville dratt hvis vi kunne dratt hvor som helst i verden i det øyeblikket. En jente i klassen min sa at hun ville dra til en tropisk øy med hvite strender. Da svarte læreren min at hun burde ta seg en tur til Karmøy etter skolen.

My hometown

As mentioned, I come from Karmøy in North Rogaland, a municipality with over 40,000 inhabitants located just outside Haugesund. It is actually the municipality in Norway with the most cities, as both Kopervik, Åkrehamn, and Skudenes have city status. However, whether these places are actually large enough to be called cities can be debated. I come from Veavågen, often abbreviated as Vea. It is one of the smaller places in Karmøy, situated between the slightly larger towns of Kopervik and Åkrehamn. There are just under four thousand people living here. Karmøy is an island with an incredibly rich history and was actually Norway's first capital, as the country's first king, Harald Fairhair, had his main seat in the village of Avaldsnes. It was also one of the first places in Norway where people settled. Additionally, Norway got its name from Karmsundet, which is the strait that separates Haugesund and Karmøy. In the Viking Age, when trading ships sailed to Bergen, they took these ships through this coastline instead of the open sea, and they called it "the North Way" (Nordvegen), which later gave the name to "Norway". In Visnes, there was also mining for many years where copper was extracted. It has been found that this copper was used to build the Statue of Liberty in New York, and today you can actually also visit a miniature model of the Statue of Liberty here. Karmøy has a beautiful coastline with incredibly nice beaches. Åkrasanden has been voted Norway's finest beach several times, and the white sand almost resembles the beaches you find in warmer climates. I remember once when I was in high school, our English teacher asked us one morning where we would go if we could go anywhere in the world at that moment. A girl in my class said she would go to a tropical island with white sand beaches. Then my teacher replied that she should take a trip to Karmøy after school.

Hva brenner jeg for?

Jeg har alltid hatt en dyp indre motivasjon til å gjøre verden til et bedre sted og å gjøre så mye jeg kan for å etterlate et fotavtrykk i denne verden, så at jeg endte opp i politikken og nå Miss Norway er kanskje ikke helt unaturlig. Gjennom min deltagelse har jeg flere hjertesaker jeg ønsker å sette fokus på, deriblant kvinners rettigheter, retten til utdanning og helse, situasjonen i Ukraina, psykisk helse og bærekraftighet. Dette er ting jeg ønsker å jobbe med både gjennom å spre kunnskap som alltid er første steget til å oppnå endring, og ved å jobbe aktivt med veldedige organisasjoner som arbeider for disse sakene. Alt dette kommer jeg å dokumentere gjennom bloggen min så følg gjerne med videre i min deltagelse for å se mer av dette.

What are my advocacies?

I have always had a deep inner motivation to make the world a better place and to do as much as I can to leave a footprint in this world, so ending up in politics and now Miss Norway might not be an entirely surprising choice. Through my participation, I have several advocacies I want to focus on, including women's rights, the right to education and health, the situation in Ukraine, mental health, and sustainability. These are things I want to work with both by spreading knowledge, which is always the first step to achieving change, and by actively working with charitable organisations working on these issues. I will document all of this through my blog, so feel free to stay tuned to see more of this.

Hva er mitt fokus frem mot finaleuttaket?

Frem mot finaleuttaket i april kommer jeg til å være veldig aktiv på bloggen min slik at dere kan bli bedre kjent med meg og de sakene jeg brenner for. Noen har kanskje lagt merke til at jeg skriver alle blogginnleggene mine på både norsk og engelsk og deler dem alle på mine sosiale medier, og det er fordi jeg ønsker å tilgjengeliggjøre Miss Norway og alt som skjer i forbindelse med konkurransen vår mer slik at skjønnhetskonkurranseinteresserte verden over kan få et bedre innblikk i hvordan konkurransen foregår her til lands. Jeg kommer også til å jobbe aktivt gjennom hele konkurransen for å få så mange sponsorer og presseoppslag som mulig, og generelt bli en synlig personlighet som kan representere oss godt i utlandet. Nå som jeg har denne plattformen til å uttrykke meg på ønsker jeg også å benytte den anledningen til det til det fulle ved å rette oppmerksomhet mot de mange temaer og veldedighetsarbeider som er viktige for meg. Jeg vil jobbe særlig tett med Norse Aid for å videreutvikle organisasjonen enda mer slik at vi kan hjelpe enda flere mennesker i Ukraina, samt et annet innsamlingsprosjekt jeg er med på i menigheten min som jobber for å samle inn penger til en nyoppstartet helseklinikk i Kenya. Jeg vil også jobbe med å utvide porteføljen min og samarbeide med flere fotografer, og ikke minst øve mye på å gå i høye hæler samt fortsette å gå på pilates flere ganger i uken for å bygge opp muskulatur til å være i god fysisk form til dette. Mitt overordnede mål gjennom konkurransen er generelt sett å jobbe for å bli den mest forberedte deltageren.

What is my focus towards the semifinale?

Leading up to the selection of finalists in April, I will be very active on my blog so that you can get to know me better and the advocacies I care about. Some may have noticed that I write all my blog posts in both Norwegian and English and share them all on my social media, and that's because I want to make Miss Norway and everything happening in connection with our competition more accessible so that beauty pageant enthusiasts worldwide can gain a better insight into how the competition is conducted here in Norway. I will also actively work throughout the competition to secure as many sponsors and press coverage as possible and generally become a visible personality that can represent us well internationally. Now that I have this platform to express myself, I also want to take full advantage of it by drawing attention to the many topics and charitable works that are important to me. I will work particularly closely with Norse Aid to further develop the organisation even more so that we can help even more people in Ukraine, as well as another fundraising project I am involved in at my church, which works to raise funds for a newly established health clinic in Kenya. I will also work on expanding my portfolio and collaborating with more photographers, and most importantly, practice walking in high heels a lot and continue to attend Pilates classes several times a week to build up the strength to be in good physical shape for this. My overall goal throughout the competition is generally to work towards becoming the most prepared contestant.

Klem,
Benedikte

Henvendelser: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Instagram: @benediktesvendsen

Emneord:
154 Hits

Vi programmerer datamaskiner til Ukraina

Foto: Oda Langedal Endestad

I helgen deltok jeg på dugnad for Ukraina i regi av NUUG og Norse Aid. Dette er et veldedig initiativ jeg har ønsket å være en del av lenge, så at jeg endelig har anledning til å engasjere meg mer nå som jeg bor i Oslo synes jeg er utrolig hyggelig. Det er første gang jeg jobber med PC'er på denne måten, så jeg må ærlig innrømme at jeg slet veldig med å forstå hvordan det hele fungerte. Heldigvis fikk jeg mye hjelp, og forhåpentligvis med litt øving vil jeg komme mer inn i det etterhvert. De som deltar på dugnaden er alt fra mennesker som har jobbet med datateknikk siden før det overhodet ble allmenngjort, til mennesker som meg som ikke egentlig har noe særlig forhåndskunnskap. Det er et veldig lavterskel tilbud å bli med på, så selv om du ikke har erfaring med det fra tidligere så vil jeg virkelig anbefale å slenge seg på.

Over the weekend, I participated in a charity event for Ukraine organised by NUUG and Norse Aid. This is a charitable initiative I have wanted to be a part of for a long time, so I'm incredibly happy that I finally have the opportunity to get more involved now that I live in Oslo. It's the first time I've worked with computers in this way, so I must honestly admit that I struggled quite a bit to understand how it all worked. Fortunately, I received a lot of help, and hopefully with some practice, I'll get more into it eventually. Those participating in the charity event range from people who have been working with computer technology since before it became widespread, to people like me who don't really have any prior knowledge. It's a very low-threshold opportunity to join, so even if you don't have experience with it from before, I really recommend joining in.

Foto: Privat

Deres arbeid går ut på å samle inn bærbare PC'er fra ulike aktører som nå gjennom helgen har blitt kvalitetssikret og fått installert Skolelinux på ukrainsk som kan brukes av skoler og elever nede i Ukraina. Det skrives ikke så veldig mye om krigen lengre ute i mediene, men det er fremdeles enormt stort behov der. Ifølge Unicef er det hele 3,6 millioner elever med avkortet eller ingen skolegang. Mange av skolene har blitt bombet til grunn, og det er enormt med mangel på skolebøker og læremateriale. Gjennom Skolelinux og de bærbare PC'ene de som blir donert så får elever tilgang til det de trenger av materiell, inkludert digitale skolebøker. Samtidig er det enormt bærekraftig å gjenbruke alle disse PC'ene som ellers hadde blitt kastet av oss her hjemme i Norge, noe jeg også vil utdype mer om på bloggen etterhvert.

Their work involves collecting laptops from various sources, which have been quality assured and installed with Skolelinux in Ukrainian over the weekend, to be used by schools and students in Ukraine. There isn't really much coverage of the war in the media anymore, but there is still an enormous need there. According to Unicef, there are 3.6 million students with limited or no access to education. Many schools have been bombed to the ground, and there is a huge shortage of textbooks and teaching materials. Through Skolelinux and the donated laptops, students gain access to the materials they need, including digital textbooks. At the same time, it is extremely sustainable to reuse all these laptops that would otherwise have been discarded here in Norway, something I will also elaborate more on in my blog later.

Foto: Kristian Rønningen

Det var også veldig hyggelig å få møte Oda igjen for første gang siden forrige sesong! Hun hadde i til og med bakt og tatt med muffins for anledningen som jeg synes var så utrolig koselig gjort! Det ble fort litt snakk om deltagelsen vår i Miss Norway her og der gjennom slagene, og jeg må si at jeg er utrolig spent på den kommende sesongen og gleder meg så mye til å møte de andre også på catwalkkurs neste måned! Forhåpentligvis vil også flere slenge seg på dugnadene etterhvert i år også som i fjor!

It was also very nice to meet Oda again for the first time since last season! She had even baked and brought muffins for the occasion, which I thought was incredibly sweet! We quickly got talking about our participation in Miss Norway here and there throughout the many rounds, and I must say I'm incredibly excited for the upcoming season and looking forward so much to meeting the others at the catwalk course next month as well! Hopefully, more people will also join the charity events gradually this year as they did last year!

Foto: Oda Langedal Endestad

Jeg hadde også i dag et lengre møte med ledelsen i Norse Aid og NUUG hvor jeg ble skikkelig onboardet og fikk muligheten til å lære enda mer om arbeidet de driver med. Den neste tiden vil jeg jobbe nært med dem for å forhåpentligvis kunne hjelpe på flere måter, blant annet ved å utvide prosjektet også til andre land gjennom mitt større internasjonale nettverk ute i Europa som jeg har bygget opp over årene. Dette er noe jeg også vil ha stort fokus på gjennom min deltagelse så det er bare å følge med videre for å se hva som vil skje!

Today, I also had a longer meeting with the management of Norse Aid and NUUG, where I got properly onboarded and had the opportunity to learn even more about the work they do. In the time to come, I will work closely with them to hopefully help in more ways, including expanding the project to other countries through my larger international network across Europe that I have built up over the years. This is something I will also focus heavily on through my participation, so stay tuned to see what will happen in the coming months!

Klem,
Benedikte

Henvendelser: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Instagram: @benediktesvendsen

Emneord:
380 Hits

Hvorfor må vi fortsatt markere kvinnedagen?

Foto: Privat

Gratulerer så mye med kvinnedagen til alle vakre kvinner der ute! Den internasjonale kvinnedagen som hvert år finner sted den 8.mars har nå blitt markert helt siden starten av 1900-tallet. I utgangspunktet skulle dagen fungere som en aksjonsdag for kvinnestemmeretten, men etter at kvinner begynte å få stemmerett i mange av de landene som har markert dagen siden, så har kampsakene gradvis endret seg med årene. Kvinnedagen er en av de største internasjonale dagene som markeres verden over, og er kanskje den viktigste dagen vi har for å feire kvinners sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske prestasjoner, og ikke minst for å øke bevisstheten om kvinners rolle og fremme likestilling mellom kjønnene.

Happy International Women's Day to all the beautiful women out there! This special day, which takes place every year on March 8th, has been celebrated since the early 20th century. Initially intended as a day of action for women's suffrage, the issues being championed have gradually evolved over the years as women have gained the right to vote in many of the countries that have acknowledged and marked the day since. Women's Day is one of the largest international days celebrated worldwide and perhaps the most significant day we have to celebrate women's social, economic, cultural, and political achievements, and, importantly, to raise awareness of women's roles and promote gender equality.

En av mine hjertesaker er å fremme kvinners rettigheter både her i Norge og resten av verden. Likestilling mellom kjønnene er FN sitt femte bærekraftsmål, som et av de totalt sytten målene som sammen har som mål å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Til tross for at mange land, deriblant Norge, allerede har kommet langt på veien for å nå dette målet så er det fremdeles mange kvinner og jenter som opplever diskriminering på verdensbasis. Faktisk så mener FNs generalsekretær at det vil ta over tre hundre år før verden er helt likestilt. Vi har altså fremdeles en lang vei å gå.

One of my advocacies is to promote women's rights both in Norway and around the world. Gender equality is the United Nations' fifth Sustainable Development Goal, one of seventeen goals aimed at eradicating poverty, combating inequality, and addressing climate change by 2030. Despite many countries, including Norway, having made significant progress towards this goal, many women and girls still experience discrimination globally. In fact, the Secretary-General of the UN believes it will take over three hundred years for the world to achieve full gender equality. So, we still have a long way to go.

Kvinners rettigheter er under sterkt press flere steder i verden. I krigsherjede land som Ukraina, Kongo og Etiopia så brukes massevoldtekt som krigsvåpen, Afghanistan som nå er under styring av Taliban har visket ut flere tiår med fremgang, og i Iran blir kvinner drept av politiet fordi noen hårstrå henger utenfor hijaben de er pålagt av loven til å bruke. Barneekteskap er også realiteten for tolv millioner jenter hvert eneste år, som alle da også opplever flere andre livslange problemer som en konsekvens av dette.

Women's rights are under severe pressure in many parts of the world. In war-torn countries like Ukraine, Congo, and Ethiopia, mass rape is used as a weapon of war. Afghanistan, now under Taliban control, has reversed decades of progress, and in Iran, women are killed by the police for having a few strands of hair outside the hijab they are required by law to wear. Child marriage is also the reality for twelve million girls every year, who then also experience several other lifelong problems as a consequence.

Nå er vi kvinner i Norge så heldige at vi allerede har fått mange av de grunnleggende rettighetene som kvinner i resten av verden fremdeles må kjempe for. Men fremdeles så har vi utfordringer vi står ovenfor også her til lands. I fjor kom det ut en rapport som viser at antall kvinner som har opplevd seksuelt overgrep i Norge har økt betraktelig de siste årene. Partnerdrap er dessverre fremdeles også noe som skjer i landet vårt, noe vi virkelig så for et par måneder siden da Rahavy Varatharajan ble offer for årets første partnerdrap allerede den 1.januar. Kvinnehelse og forskning på dette er også et område som i veldig stor grad fortsatt blir neglisjert. Vi ser også andre utfordringer som at kvinner ofte får lavere lønn enn menn, og at mange opplever vold i hjemmet. Det er derfor det er så utrolig viktig at vi fortsetter å markere denne dagen år etter år, og setter lys på alle disse utfordringene slik at vi kan fortsette kampen for å finne felles løsninger på dem sammen.

In Norway, women are fortunate enough to have already secured many of the basic rights that women elsewhere still have to fight for. However, we still face challenges in our country. Last year, a report showed a significant increase in the number of women experiencing sexual assault in Norway in recent years. Unfortunately, partner violence is still a reality in our country, as we tragically witnessed a few months ago when Rahavy Varatharajan became the victim of the first partner homicide of the year already on January 1st. Women's health and research in this area are also significantly neglected. We also see other challenges such as women often earning lower wages than men and many experiencing domestic violence. This is why it is incredibly important that we continue to mark this day year after year and shed light on all these issues so that we can continue the fight to find common solutions together.

Klem,
Benedikte

Henvendelser: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Instagram: @benediktesvendsen

Emneord:
271 Hits

Bli kjent med meg

Foto: Privat

Ettersom det er et nytt år og en ny konkurranse så tenkte jeg at jeg kunne introdusere meg selv på nytt slik at de som kanskje ikke kjenner så godt til meg fra før kan få et bedre innblikk i hvem jeg er. Til å begynne med så er mitt navn Benedikte, og jeg er 24 år gammel. Jeg kommer fra Karmøy i Rogaland, men er for tiden bosatt i Oslo. For øyeblikket er jeg midt i mitt år med studier for å bli profesjonell hudpleier. Huden er kroppens største organ, og det å kunne hjelpe mennesker med å føle seg vel i sin egen hud er noe som virkelig inspirerer meg. Jeg tror på betydningen av å ta vare på både den fysiske og psykiske helsen, og hudpleie er en perfekt måte å kombinere disse to elementene. Tidligere har jeg studert sammenlignende politikk og fransk, og planen er å gå videre på nye studier etterhvert.

As it's a new year and a new competition, I thought I could reintroduce myself so that those who may not be familiar with me yet can get a better insight into who I am. To begin with, my name is Benedikte, and I am 24 years old. I was born in Karmøy in Rogaland, but I now live in Oslo. Currently, I am in the midst of my studies to become a licensed esthetician. The skin is the body's largest organ, and being able to help people feel comfortable in their own skin is something that truly inspires me. I believe in the importance of taking care of both the physical and mental health, and skincare is a perfect way to combine these two components. Previously, I studied Comparative Politics and French, and the plan is to pursue new studies in the future.

Jeg er veldig opptatt av politikk, internasjonalt samarbeid og diplomati, og har derfor de siste snart ti årene engasjert meg innenfor dette. Frivillighet er noe jeg virkelig brenner for, og det å kunne jobbe med særlig disse områdene synes jeg er utrolig givende. Jeg gikk i fjor av som internasjonalt ansvarlig i Europeisk Ungdom, og er for tiden leder i organisasjonens nordisk-baltiske nettverk kalt Young Europeans in the Nordics and Baltics, og direktevalgt medlem i den europeiske paraplyorganisasjonen JEF hvor jeg jobber særlig med organisasjonens kommunikasjon. Det å jobbe sammen med mennesker fra mange ulike land og bakgrunner er noe jeg trives utrolig godt med og ønsker å fortsette med i lang tid fremover.

I am deeply passionate about politics, international cooperation, and diplomacy, and I have been engaged in these areas for almost a decade. Volunteering is something I am truly passionate about, and working particularly in these areas is incredibly rewarding for me. I stepped down last year as the international officer in European Youth (JEF Norway), and I am currently the president of the organisation's Nordic-Baltic network called Young Europeans in the Nordics and Baltics. I am also a directly elected member in the European umbrella organisation JEF, where I focus on the organisation's communication. Working with people from many different countries and backgrounds is something I really enjoy and plan to continue for a long time.

Jeg er også veldig interessert i mote, og hadde til og med en moteblogg i mange år da jeg var yngre, så å skrive blogginnlegg som dette er ikke helt nytt for meg. Jeg drømmer om å en dag bli motedesigner, og ønsker gjennom dette å bidra til at industrien blir mer etisk og bærekraftig enn den er i dag. Jeg er ellers veldig glad i å reise og oppdage nye kulturer, og sistnevnte gjør jeg også gjerne gjennom matlaging og språklære. Generelt sett er jeg veldig kreativ og liker å jobbe med det visuelle, noe jeg nå håper å få større utløp for gjennom min deltagelse i Miss Norway.

I am also very interested in fashion and even had a fashion blog for many years when I was younger, so writing blog posts like this is not entirely new to me. I dream of becoming a fashion designer one day and hope to contribute to making the industry more ethical and sustainable than it is today. I also love to travel and explore new cultures, and the lather I do through cooking and language learning as well. In general, I am very creative and enjoy working with the visual, something I now hope to express more through my participation in Miss Norway.

Klem,
Benedikte

Henvendelser: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Instagram: @benediktesvendsen

Emneord:
548 Hits

Jeg er deltager i Miss Norway 2024

Foto: Privat

Hei alle sammen! Det er med stor glede at jeg endelig kan meddele at jeg skal være med som deltager i årets sesong av Miss Norway! Som mange av dere allerede vet, så var jeg en av finalistene i fjorårets konkurranse. Dette var en utrolig reise som jeg er så takknemlig for at jeg fikk være en del av. Dessverre, på grunn av uforutsette psykiske belastninger, var jeg ikke i stand til å delta i selve finalen som planlagt.

Hello everyone! It is with great joy that I can finally share that I will be a delegate of this year’s edition of Miss Norway! As many of you may already know, I was one of the finalists in last year’s competition. It was an incredible journey that I am so grateful to have been a part of. Unfortunately, due to unforeseen psychological strains, I was not able to participate in the final as planned.

Dette var en veldig utfordrende tid for meg, hvor jeg ble nødt til å prioritere min egen helse og velvære. Selv om det var vanskelig å ta denne avgjørelsen, så var det det riktige å gjøre på det tidspunktet. Psykisk helse er noe vi alle bør ta på alvor, og det var viktig for meg å fokusere på å finne balanse og styrke i meg selv før jeg kunne ta fatt på nye eventyr. Jeg har alltid trodd på viktigheten av å ta vare på seg selv, både fysisk og psykisk, og jeg visste at jeg ikke kunne gi mitt beste på den tiden.

This was a very challenging time for me, where I had to prioritise my own health and well-being. Although it was difficult to make this decision, it was the right thing to do at that time. Mental health is something we should all take seriously, and it was important for me to focus on finding balance and strength within myself before embarking on new adventures. I have always believed in the importance of taking care of oneself, both physically and mentally, and I knew I couldn't give my best at that time.

Nå er jeg imidlertid tilbake, og jeg føler meg sterkere og mer selvsikker enn noen gang. Jeg har brukt de siste månedene på å fokusere på min personlige vekst og utvikling, og ønsker nå å komme tilbake enda sterkere i årets konkurranse. Jeg har fremdeles mye å by på, og jeg er mer motivert enn noensinne til å vise verden hvem jeg er og hva jeg står for.

Now, however, I am back and I feel stronger and more confident than ever. I have spent the past few months focusing on my personal growth and development, and I now wish to come back even stronger in this year's competition. I still have a lot to offer, and I am more motivated than ever to show the world who I am and what I stand for.

Å være en del av Miss Norway er så mye mer enn en konkurranse. Det er en mulighet til å vokse som individ, å dele sitt unike bidrag til verden og å være en stemme for noe man tror på. Jeg har lært mye om meg selv gjennom denne prosessen så langt, og jeg har oppdaget at selv etter fjorårets utfordringer, har jeg fortsatt mye å by på.

Being a part of Miss Norway is so much more than a competition. It is an opportunity to grow as an individual, to share one's unique contribution to the world, and to be a voice for something one believes in. I have learned a lot about myself through this process so far, and I have discovered that even after last year's challenges, I still have much to offer.

Jeg ønsker å takke dere for all den støtten og oppmuntringen jeg fikk forrige sesong, og håper dere også ønsker å følge meg videre i årets konkurranse. Gjennom bloggen min vil jeg dele opplevelser, refleksjoner og øyeblikkene som former denne reisen. Jeg ser frem til å vokse, lære og inspirere, ikke bare for meg selv, men også for alle dere fantastiske menneskene som følger med. Sammen kan vi inspirere, støtte og skape endring. La oss gjøre dette året til noe fantastisk!

I want to thank you for all the support and encouragement I received last year, and I hope you also want to follow me in this year's competition. Through my blog, I will share experiences, reflections, and the moments that shape this journey. I look forward to growing, learning, and inspiring, not only for myself but also for all you amazing people who are following along. Together, we can inspire, support, and create change. Let's make this year something fantastic!

Klem,
Benedikte

Henvendelser: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Instagram: @benediktesvendsen

 

Emneord:
1069 Hits
Påmelding for 2025

Påmelding for 2024 er avsluttet. Meld deg på 2025-sesongen av Miss Norway. Vi gleder oss til å se deg i konkurransen!

Det som skjer nå er fortløpende uttak. Gitt at bilder og informasjon er på plass, blir du invitert til obligatorisk introduksjonskurs på høsten og vinteren. Det er lurt å følge med på årets vinnere og nye deltagere, for å lære hva konkurransen går ut på. Vi gleder oss til å se din påmelding!

Trykk her for mer informasjon og påmelding

Beste hilsener fra Miss Norway

Logg inn

Meld deg på