fbpx

Vi har ikke kommet langt nok i kampen mot vold mot kvinner

Foto: Privat

I dag ønsker jeg å belyse litt mer om temaet vold mot kvinner, og det enorme samfunnsproblemet det utgjør. I Norge i dag har vi kommet veldig langt når det kommer til kvinners rettigheter, men et område vi fremdeles har mye vi må jobbe med og som faktisk ser ut til å forverres ifølge ulike statistikker er vold mot kvinner.

Today, I want to shed more light on the issue of violence against women and the significant societal problem it represents. In Norway today, we have made great strides in women's rights, but an area where we still have much work to do – and, according to various statistics, seems to even be worsening – is violence against women.

Hva er vold mot kvinner?

Vold er et mangefasettert begrep som omfavner flere typer krenkelser og overgrep. FN definerer vold mot kvinner som «enhver form for kjønnsbasert vold som fører til, eller sannsynligvis fører til, fysisk, seksuell eller mental skade og lidelse for kvinner, herunder trusler om slike handlinger, tvang eller vilkårlig frarøvelse av frihet, i offentlig eller privat liv». Med andre ord kan vold være både fysisk, psykisk og seksuell, og trusler om utøvelse av vold går også under begrepet. Det som er felles for alle disse ulike formene for vold mot kvinner er at de innebærer et inngrep i individets personlige integritet. Vold kan utøves på flere ulike arenaer og av ulike aktører, og det kan skje i alt fra innen familien til på ens arbeidsplass eller skole. Det er noe som rammer alle etnisiteter og sosiale bakgrunner, og det finnes ingen typisk voldsutsatt på samme måte som det ikke finnes en typisk voldsutøver.

What is violence against women?

Violence is a multifaceted concept that encompasses various types of offenses and abuses. The United Nations defines violence against women as "any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual, or mental harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion, or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life." In other words, violence can be physical, psychological, and sexual, and threats of violence also fall under this term. What is common to all these different forms of violence against women is that they involve an infringement on the individual's
personal integrity. Violence can occur in various settings and by various actors, from within the family to the workplace or school. It affects all ethnicities and social backgrounds, and there is no typical victim or perpetrator.

Konsekvenser av vold mot kvinner

Vold mot kvinner og jenter er et alvorlig brudd på menneskerettighetene og et hinder for likestilling og utvikling. På verdensbasis opplever én av tre kvinner vold i løpet av livet. I noen land og regioner er tallet enda høyere. Vold kan føre til alvorlige fysiske, psykiske og sosiale problemer for de som utsettes. Faktisk så er problemet så omfattende at Verdens helseorganisasjon omtaler problemet som en “epidemi”, og det utgjør dessuten en like stor global helsetrussel som sykdommer som HIV og kreft. Konsekvensene er enorme, aller størst for kvinnene og jentene som blir utsatt for vold, men også for familier, samfunn og hele nasjoner. Vold mot kvinner og jenter har store økonomiske kostnader for samfunnet. Bare i Norge koster vold mot kvinner samfunnet vårt hele seks milliarder kroner hvert år. Både utgifter til helsevesen, sosiale og juridiske tjenester, og tap i produktivitet, påvirker nasjonale budsjetter og samfunnsutvikling.

Consequences of violence against women

Violence against women and girls is a serious violation of human rights and an obstacle to equality and development. Globally, one in three women experiences violence during their lifetime. In some countries and regions, the figure is even higher. Violence can lead to severe physical, psychological, and social problems for those who are subjected to it. In fact, the problem is so extensive that the World Health Organisation refers to it as an "epidemic," and it poses as significant a global health threat as diseases like HIV and cancer. The consequences are enormous, especially for the women and girls who experience violence, but also for families, communities, and entire nations. Violence against women and girls has significant economic costs for society. In Norway alone, violence against women costs our society 6 billion Norwegian kroner each year. Expenses for healthcare, social and legal services, and losses in productivity impact national budgets and societal development.

Hvordan kan vi få slutt på vold mot kvinner?

Vold mot kvinner er med andre ord noe som påvirker oss alle enten direkte eller indirekte. For å få slutt på volden må vi utfordre og endre de underliggende maktstrukturene som diskriminerer kvinner og jenter. Gjerningsmenn må bli stilt til ansvar. Politikere må se vold mot kvinner som det det er, et samfunnsproblem. Voldsutsatte må få beskyttelse og hjelp. Likestilling må læres både hjemme og på skolen slik at alle, også gutter og menn, kan engasjere seg i arbeidet mot vold. Det handler om å utfordre maktstrukturene som diskriminerer kvinner. Vi må alle bry oss mer, for alle kvinner har rett til å leve sine liv uten vold.

How can we end violence against women?

In other words, violence against women is something that affects us all, either directly or indirectly. To end the violence, we must challenge and change the underlying power structures that discriminate against women and girls. Perpetrators must be held accountable. Politicians must recognize violence against women for what it is – a societal problem. Those who experience violence must receive protection and assistance. Equality must be taught both at home and in schools so that everyone, including boys and men, can engage in the fight against violence. It's about challenging the power structures that discriminate against women. We all must care more because every woman has the right to live her life without violence.

Klem,
Benedikte

Henvendelser: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Instagram: @benediktesvendsen

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Gratulerer med dagen, Mamma!
Bli med på kjøttfri mandag

Relatert

 

Kommentarer

Already Registered? Login Here
Ingen kommentarer
Påmelding for 2025

Påmelding for 2024 er avsluttet. Meld deg på 2025-sesongen av Miss Norway. Vi gleder oss til å se deg i konkurransen!

Det som skjer nå er fortløpende uttak. Gitt at bilder og informasjon er på plass, blir du invitert til obligatorisk introduksjonskurs på høsten og vinteren. Det er lurt å følge med på årets vinnere og nye deltagere, for å lære hva konkurransen går ut på. Vi gleder oss til å se din påmelding!

Trykk her for mer informasjon og påmelding

Beste hilsener fra Miss Norway

Logg inn

Meld deg på