fbpx

Vilkår

Dette er vilkårene for å delta i Miss Norway:

Vilkårene gjelder medvirkning i skjønnhetskonkurransen "Miss Norway", utstedt av arrangøren, Motiv-Action AS, foretaksnr 874 899 682, (nedenfor kalt Motivaction)

Jeg har lest og forstått følgende informasjon:

Bakgrunn

Motivaction skal produsere skjønnhetskonkurransen Miss Norway og har gjennom avtale med Miss Universe og andre store internasjonale skjønnhetskonkurranser, rett til å produsere, arrangere og gjennomføre konkurransen i et norsk format i tråd med Motivaction sitt motivasjonsprogram.

Avtalen her gjelder for første fase av skjønnhetskonkurransen, kurs, casting, utøver-aktiviteter, dommerutvelgelse, og all annen deltakelse og utnyttelse av dette i prosjektet. Utøveren som går videre til finalen som finalist vil undertegne en egen avtale om dette. Den nye avtalen er et supplement til denne avtalen. Dersom man ikke går videre, eller ikke undertegner avtalen for finalen, består likevel avtalen her.

Ved sin signatur aksepterer utøver å følge de regler som til enhver tid gjelder for Miss Norway. Dette gjelder under for intervju(er), trappetrinnkvalifiseringen, konkurransen, under arrangementer i sammenheng med konkurransen og mens konkurransen gjennomføres. Utøver aksepterer at Motivactions avgjørelser mht forståelsen av reglene er endelige.

Utøver bekrefter at han/hun ikke har inngått og heller ikke – uten skriftlig samtykke fra Motivaction – vil inngå noen management-/artistavtaler, platekontrakter (herunder DVD- og digitaldistribusjonsavtaler), reklame- og/eller PR-samarbeid, med andre så lenge utøver er aktuell i konkurransen Miss Norway. Skriftlig samtykke til aktiviteter i regi av Miss Norway er lett å få, da det er en del av konkurranseaktivitetene å skaffe representasjonsoppdrag, reklame- og markedsføringsoppdrag. Dette for å dekke aktuelle kostnader utøver måtte ha med å delta i Miss Norway.

Utøveren selv eller samarbeidspartnere kan på ingen måte assosieres med pornografisk virksomhet av noe slag. Utøver kan ikke reklamere for våpen eller skjønnhetsoperasjoner.

Utøver bekrefter at all informasjon som er gitt er korrekt og på ingen måte misledende.

Utøver aksepterer at ukorrekt informasjon og brudd på reglene vil føre til utelukkelse fra så vel forutgående prosess som konkurransen, og også vil kunne utløse krav om erstatning.

Utøver aksepterer taushetsplikt hva gjelder all informasjon knyttet til konkurransen, egen medvirkning, produksjonsteam og – måte, samt alle andre utøvere i prosjektet og annen prosjektinformasjon som vil kunne være tilgjengelig, såfremt opplysningene ikke allerede er alminnelig kjent. Taushetsplikten kan bare oppheves ved skriftlig samtykke fra Motivaction.

All mediekontakt om konkurransen skal gå gjennom Motivaction sin presseansvarlig, som er operasjonsleder Knut Yrvin (tlf 93 47 95 61). Utøver vil selv oppsøke presse og medier som en del konkurransen. Dette vil skje ut fra veiledning gitt på kurs i regi av Motivaction.

Motivaction skal ikke lage eller produsere en "diva-utøver". Utøver må selv gjennom handling og holdning vise at hun har talent, ferdigheter og gjøre aktiviteter som må til for å bli skjønnhetsutøver på topp internasjonalt nivå. Konkurransen vil legge alle forhold til rette, men utøver må selv overbevise om at hun har det som trenges for å lykkes i den nasjonale og internasjonale konkurranser.

Deltakelse

Utøveren er klar over og aksepterer at Motivaction vil spille inn utøverens opptreden og at Motivaction uansett har rett til å benytte denne. Motivaction har også rett til å gjenbruke alt materiale utøver bruker som en del av konkurransen, uten vederlag.

Utøveren garanterer at denne avtalen ikke strider mot overenskomst med tredjepart eller at det er inngått avtale om utøveren i noe annet prosjekt som kan komme til å stride mot denne avtale.

Utøveren er innforstått med og godtar at vilkårene for utøvelse i konkurransen bestemmes av Motivacton alene og godtar å følge de anvisninger som gis av Motivaction.

Immaterielle rettigheter og rett til produsert materiale

Utøveren bekrefter ved signatur på avtalen at utøver endelig overdrar alle opphavsrettigheter og andre kommersielle rettigheter mht å bruke det materialet utøver bidrar med, til produsenten av Miss Norway, og at produsenten også kan videreoverdra dette materialet for bruk på alle måter og i alle medier, herunder lagt ut i søkbar form på Internett, webTV, og lignende nett (som nyere generasjons mobilnett), uten geografiske begrensninger og uten tidsbegrensning. Dette gjelder alle lydopptak og alt bildemateriale fra oppstart av konkurransen, gjennom auditionprosessen og frem til eventuelle senere opptak for prosjektet eller programmer i serien.

Motivaction gis gjennom avtalen rett til å bruke utøverens navn og personlige data, herunder også bilder, stemme og videoopptak. Utøveren er også innforstått med at Motivaction har opphavsretten til alt produsert materiale/stills og uten begrensning, være seg i tid, teknikk eller geografisk område, kan sende, vise, distribuere, selge, fremføre eller på annen måte anvende dette. Her inngår blant annet også bruk av produsert materiell/stills i kommersiell sammenheng, herunder – men ikke begrenset til - alle typer mobile tjenester som en aktivitet knyttet opp mot programmet og prosjektet.

Utøver aksepterer også at produsenten og senere erververe, har rett til å benytte navn, bilde, stemme, biografiske detaljer, fotografier og opptak for annonsering og promotering av prosjektet.

Alle opptak vil bli lagret av produsent og være tilgjengelig for bruk i senere sendinger. Opptakene vil også kunne bli sendt i reprise - også utenfor de mediekanaler Motivaction rår over - i opprinnelig form eller som arkivsekvenser i nye produksjoner.

Plikt til å akseptere opsjonsavtale med Miss Norway

Utøveren er informert om og aksepterer som absolutt vilkår for deltagelse at Motivaction har eksklusiv rett – men ikke plikt – til å tilby og inngå eksklusiv opsjonsavtale (avtale som gir Motivaction førsterett til å inngå avtale om de velger å tilby det), med alle finalister om innspilling, publisering, promotering, artistmanagement, turneer, merchandising og DVD-rettigheter m.v. på slike bransjemessige vilkår som avtales i god ånd mellom utøver og Motivaction.

Utøveren kan ikke delta på andre nasjonale eller internasjonale modell- eller skjønnhetskonkurranser, uten skriftlig godkjennelse fra Motiv-Action AS, fra aksept av denne avtale (dvs fra tidspunkt for påmelding) til neste sesong av Miss Norway er avsluttet.

Vederlag og reiseutgifter

Utøver får ikke lønn eller annet vederlag for sin deltakelse i Miss Norway. Utøvere dekker alle utgifter til reise, kost og losji om ikke annet er avtalt. Utøver dekker selv alle kostnader knyttet til utstyr, kjoler, sko og annet konkurransemateriell. Utgifter med reise til og fra audition, kurs og annen aktivitet må utøver selv betale.

Overdragelse

Motivaction har rett til helt eller delvis å videreoverdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtale, uten at utøver har krav på ytterligere vederlag.

Alder, skolegang mv.

Det er aldersgrense for deltakelse i Miss Norway fra 18 til og med 27 år. Det er utøver som deltar i konkurranse. Man kan ikke ha med ledsager, familie eller venner når man deltar i selve konkurransen. Disse vil bli bortvist fra konkurranseområdet, men kan på utmerket vis delta som publikum. Man må kunne fremvise gyldig legitimasjon. (Pass, bankkort, førerkort). Utøver må være norsk statsborger.

Utøver bekrefter ved avkrysning for godkjenning av disse vilkår, at det kan vises legitimasjon som bekrefter dette (pass, bankkort, førerkort).

Det forutsettes at eventuell skolefri på forhånd klareres for utøver av utøveren selv.

Jeg bekrefter herved at jeg har lest, forstått og akseptert retningslinjene for prosjektet og konkurransen. Videre aksepterer jeg at informasjonen gitt i avtalen her, registreringsskjema o.s.v. fritt kan brukes av produsenten i prosjektet.

Påmelding for 2024

Meld deg på 2024-sesongen av Miss Norway. Vi gleder oss til å se deg i konkurransen!

Det som skjer nå er fortløpende uttak. Gitt at bilder og informasjon er på plass, blir du invitert til obligatorisk introduksjonskurs høsten 2023 og vinter 2024. Det er lurt å følge med på årets vinnere og nye deltagere, for å lære hva konkurransen går ut på. Vi gleder oss til å se din påmelding!

Trykk her for mer informasjon og påmelding

Beste hilsener fra Ida Anette Hauan, Miss Norway 2022

Logg inn

Meld deg på